Ascensors Carbonell S.A. està molt conscienciada en la protecció de les senyes personals, com a conseqüència presenta esta Política de Privacitat que establix de manera transparent cóm es tracten i protegixen les senyes personals:

 • Recopilem les seues senyes per a donar-li respostes a les seues inquietuts o per a formalisar la contractació d’un servici sempre en total transparència.
 • Quan anem a tractar informació personal sobre vosté, ho farem complint la normativa, i quan siga necessari, li demanarem permís per a això.
 • Entenem que en algun moment vullga eixercir els seus drets a les senyes.
 • Garantisem la seguritat de les seues senyes i per això, els tractem d’acort en lo establit en la llegislació aplicable en matèria de protecció de senyes, (Reglamente UE 2016/679 de 27 d’abril de 2016).

 

¿Quí és el Responsable del tractament de les seues senyes personals?

Les senyes que s’arrepleguen o nos facilite voluntàriament per mig de la página web, ya siga per la navegació en la mateixa, aixina com tots aquells que nos puga facilitar en els formularis de contacte o via email, seran recaptats i tractats pel Responsable del Tractament, les senyes del qual s’indiquen a continuació:

 • Nom del titular: Ascensors Carbonell S.A.
 • Domicili social: Carrer Juan Ramón Jiménez, 9.
 • Població: Quart de Poblet.
 • Província: Valéncia.
 • C.P.: 46930.
 • C.I.F.: A-46165304.
 • Teléfon de contacte: 963 30 14 21.
 • Correu electrònic: gdpr@ascensorescarbonell.com,
 • Senyes registrals: el Registre de Mercantil de Valéncia en Llibre de Societats, Tom 3514, Llibre 827, Foli 51, Full V-11.445, Inscripció 5ª.

 

¿En que finalitat anem a tractar les seues senyes personals?

 • Contestar a les seues consultes, solicituts o peticions.
 • Gestionar el servici solicitat, contestar la seua solicitut, o tramitar la seua petició.
 • Informació per mijos electrònics, que versen sobre la seua solicitut.
 • Informació comercial o d’events per mijos electrònics, sempre que existixca autorisació expressa.
 • Realisar anàlisis i millores en la web, sobre els nostres servicis.

 

¿Quin és la llegitimació per al tractament de les seues senyes?

L’acceptació i consentiment de l’interessat.

Considerem que tenim un interés llegítim per a atendre les consultes que nos plantege a través del formulari de la web. Entenem que el tractament d’estes senyes resulta també beneficiós per a vosté mentres que nos permet poder atendre-li adequadament i resoldre les consultes plantejades.

Quan la seua consulta estiga relacionada en l’eixercici dels drets sobre els que li informem més avall lo que nos llegitima per a tractar les seues senyes és el compliment d’obligacions llegals per la nostra part.

 

¿A quí li comunicarem les seues senyes?

Les seues senyes no se cediran a tercers llevat obligació llegal.

 

¿Durant quin determini almagasenarem les seues senyes?

Les senyes personals seran mantinguts durant el temps que resulte necessari per a poder complir en la finalitat per a la que els arrepleguem (per eixemple, atendre una petició) o fins que l’interessat solicite la seua supressió o reboçat el consentiment otorgat, aixina com per a complir en qualsevol obligació llegal que es derive del tractament dels mateixos d’acort en les polítiques de conservació de senyes.  Quan deixen de ser necessari per a la finalitat per a la que varen ser arreplegats seran eliminats quan siga possible i mentres no siga possible, seran bloquejats quedant a disposició de Juges, Tribunals, o Administracions Públiques competents.

 

¿Cóm pot eixercir els seus drets?

Nos comprometem a respectar la confidencialitat de les seues senyes personals i a garantisar-li l’eixercici dels seus drets.

D’acort a la llegislació aplicable, li informem que podrà eixercitar els drets d’accedir, rectificar i suprimir la seua informació personal, aixina com a solicitar la portabilitat de les senyes. També podrà opondre’s a que tractem la seua informació personal o solicitar-nos que llimitem dit tractament en determinades circumstàncies. Per a això, per favor, pose’s en contacte en la següent direcció de correu gdpr@ascensorescarbonell.com,  indicant-nos el motiu de la seua solicitut i el dret que vol eixercitar. En cas que ho considerem necessari per a poder identificar-li, podrem solicitar-li còpia d’un document acreditatiu de la seua identitat. Com a alternativa, també podrà dirigir un escrit junt en la fotocòpia de DNI a la següent direcció postal Ascensors Carbonell S.A., Carrer Juan Ramón Jiménez, 9, 46930, Quart de Poblet (Valéncia).

Té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per a els que ho ha otorgat.

S’informa a l’interessat, que podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Senyes (https://sedeagpd.gob.es), en el supòsit que considere que no s’ha atés convenientment l’eixercici dels seus drets.

 

¿Es pot modificar esta política de privacitat?

Sí, esta Política de Privacitat es pot actualisar. L’última actualisació data del 25.05.2018.

Tots els possibles canvis en la nostra Política de Privacitat seran publicats en est sitie web. Per tant, li invitem a revisar el contingut d’esta secció de forma periòdica.

 

Informació sobre cookies

Utilisem cookies per a facilitar la teua navegació en la web i conéixer cóm interactues en Nosatres. Per favor, llig la nostra Política de Cookies per a conéixer en major detalle les cookies que usem, la seua finalitat i una atra informació d’interés.