SERVEIS

Gràcies a la nostra producció pròpia, podem oferir múltiples opcions adaptades a qualsevol necessitat. I com ens obsessiona complir les teues expectatives de comoditat, treballem per reduir el nivell de sonoritat en el funcionament dels nostres ascensors, l’optimització de l’espai en cada instal·lació i la reducció del consum energètic de les màquines instal·lades.

Contracte Bàsic

 • Revisions, manteniment preventiu i obligacions generals del mantenidor segons norma aplicable
 • Assessorament tècnic sobre l’aparell elevador
 • Servei “Carbonell *CONECTA”: atenció telefònica per a la recepció e avaries de 8 a 19 hores de dilluns a diumenge
 • Assistència tècnica per avaries en horari de 8 a 13 hores i de 15 a 18 hores, laborables i dissabtes no festius
 • Pòlissa de Responsabilitat Civil de 3.000.000€
 • Gestió intel·ligent del manteniment: programari propi que identifica unívocament cada ascensor i reconeix en temps real l’avaria, els recanvis necessaris i envia el tècnic més pròxim per a minimitzar el temps fora de servei
 • Auditories de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals
 • Realització d’informes anuals de l’estat de la instal·lació i l’historial de servei

Contracte Bàsic Plus

 • Mateixes cobertures que el Contracte Bàsic
 • Bonificació dels primers 100€ en cada factura de reparació

Contracte Reparació

 • Mateixes cobertures que el Contracte Bàsic
 • Reparaciones de los elementos más comunes de la instalación (averías provocadas por el funcionamiento de la instalación, no por mal uso, fugas de agua o subidas de tensión)
 • Presencia en las inspecciones periódicas oficiales prestando asistencia a los organismos de control.

Contracte Reparació Plus

 • Mateixes cobertures que el Contracte Bàsic
 • Reparacions, tant dels elements més comuns com dels equips principals, provocades pel funcionament de la instal·lació, no per mal ús, fugides de  aigua o pujades de tensió
 • Presència en les inspeccions periòdiques oficials prestant assistència als organismes de control

Servei 24H

 • Rescat immediat de persones les 24 hores, 365 dies a l’any
 • Ampliació de la jornada d’assistència tècnica: de 8 a 19 hores en dies laborals, diumenges i festius

Servei 24H Plus

 • Mateixes cobertures que el Servei 24h Bàsic
 • Ampliació de la jornada d’assistència tècnica per fallada operativa de 20 a 8 hores de l’endemà, els 365 dies de l’any
 • Recollida de claus del fossat les 24 hores del dia
 • Prioritat en l’atenció d’avaries durant l’horari laboral

Servei de Comunicació Bidireccional

 • Control i testatge del sistema de comunicació bidireccional dels equips telefònics d’emergència instal·lats als ascensors. Aquests equips realitzaran una anomenada test cada 3 dies que ha de ser rebuda per un equip informàtic i processada de manera que es generen les notificacions de les incidències d’aquelles instal·lacions on el sistema no funcione adequadament
 • Inclou mà d’obra de les reparacions de telèfons de cabina

Servei de Comunicació Bidireccional Plus

 • Mateixes cobertures que el Servei Control de Comunicació Bidireccional
 • Inclou mà d’obra i materials de les reparacions del telèfon de cabina

Servei de Línia telefònica

 • Gestió d’alta, connexió i instal·lació de línia telefònica mòbil (cost de mòdul GSM a càrrec del client)
 • Anomenades de test i emergència incloses
 • Incidències ateses per la pròpia empresa de manteniment, sense necessitat de contactar amb el proveïdor de la línia mòbil
 • Línia protegida contra sabotatge i mal ús (només es pot trucar als telèfons d’emergència indicats)
 • Inclou mà d’obra de les reparacions en el mòdul GSM

Servei de Línia Telefònica Plus

 • Mateixes cobertures que el Servei de Línia Telefònica
 • Lloguer de GSM
 • Inclou mà d’obra i materials de les reparacions del GSM

SERVEI DE MANTENIMENT D’ASCENSORS

El servei de manteniment d’ascensors és una part important del nostre dia a dia. Cadascuna de les nostres instal·lacions compta amb un pla de manteniment específic en funció del seu ús, trafique, tipologia i any de fabricació, per a garantir la seguretat i un correcte funcionament. No sols corregim les possibles incidències, les prevenim.

Ascensors Carbonel presta un servei de manteniment d’ascensors 24 hores, 365 dies a l’any implicant més de 120 professionals i una flota de 50 vehicles en l’actualitat.